LAST 3 SUBMISSIONS

No

Country Presenting Author Institution Title Presentation Type Approved Date Author
1 Türkiye Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Öðrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ve Yaþam Boyu Öðrenme Eðilimlerinin Ýncelenmesi: Bartýn Üniversitesi Örneði Oral / Sözel 2018-12-10 18:20:16 1 -
2 -
2 Türkiye LÝSELÝ GENÇLERDE GELENEKSEL TÜRK SPORLARININ FARKINDALIÐININ ÝNCELENMESÝ Oral / Sözel 2018-12-04 10:30:56 1 -
2 -
3 TĂźrkiye Sporcularda Taper dĂśnemi sonrasĂ˝ oluĂžan fizyolojik deĂ°iĂžiklikler Oral / SĂśzel 2018-11-21 08:17:54 1 -
2 -
4 Turkey Farklý Branþlardaki Sporcularýn Çeviklik ve Görsel Reaksiyon Zamanlarýnýn Karþýlaþtýrýlmasý Oral / Sözel 2018-11-13 05:57:53 1 -
2 -
5 TĂźrkiye Akuatik Egzersizin Fizyolojik Ve Fiziksel Etkileri Virtual / Sanal 2018-11-08 19:36:56 1 -
2 -
6 Turkey Ali Murat KIRIK Hedonizm ve Narsizmin çerçevesinde sosyal medya baðýmlýlýðý Oral / SÜzel 2018-11-08 07:13:04 1 - Ali Murat KIRIK
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 Turkey YßksekÜðretimin sorunlarý ve çÜzßm Ünerileri Oral / SÜzel 2018-11-08 07:12:36 1 -
2 -
8 Turkey Arslan KALKAVAN Geleneksel Tßrk sporlarý, farklý bir bakýÞ açýsý Oral / SÜzel 2018-11-08 07:12:11 1 - Arslan KALKAVAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
9 Turkey Sporcu kalbi Oral / SĂśzel 2018-11-08 07:11:51 1 -
2 -
10 Türkiye FARKLI BRANÞLARDAKÝ SPORCULARIN ATILGANLIK ÝLE PROBLEM ÇÖZME BECERÝLERÝ ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝNÝN ÝNCELENMESÝ Virtual / Sanal 2018-11-08 07:10:38 1 -
2 -
11 Türkiye ÜNÝVERSÝTELÝ KADIN ÖÐRENCÝLERÝN BEDEN MEMNUNÝYET DURUMLARININ ÝNCELENMESÝ Virtual / Sanal 2018-11-08 07:09:17 1 -
2 -
12 Türkiye ÜNÝVERSÝTEDE ÖÐRENÝM GÖREN ÖÐRENCÝLERÝN RED DUYARLILIK DÜZEYLERÝNÝN ÝNCELENMESÝ Virtual / Sanal 2018-11-08 07:08:08 1 -
2 -
13 Türkiye Ýlköðretim Ve Ortaöðretim Öðrencilerinin Sosyalleþmeleri Ve Ýletiþim Becerilerini Geliþtirmelerinde Türk Halk Oyunlarýnýn Rolü (Balikesir Örneði) Oral / Sözel 2018-11-07 13:36:37 1 -
2 -
14 Türkiye SPOR YAPAN BÝREYLERÝN DURUMLUK VE SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN BAZI DEÐÝÞKENLER AÇISINDAN ÝNCELENMESÝ Oral / Sözel 2018-11-06 17:32:19 1 -
2 -
15 Türkiye SPA MERKEZLERINE GIDEN BIREYLERIN ÝÞ DOYUM DÜZEYLERI VE TÜKENMIÞLIK DÜZEYLERININ ÝNCELENMESI Oral / Sözel 2018-11-06 17:31:13 1 -
2 -
16 Türkiye Üniversite Öðrencilerinin Serbest Zaman Doyum Düzeylerinin Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-11-06 17:24:49 1 -
2 -
17 Türkiye MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÖÐRENÝM GÖREN ÖÐRENCÝLERÝN PROBLEM ÇÖZME BECERÝ DÜZEYLERÝNÝN ÝNCELENMESÝ Poster / Poster 2018-11-06 17:21:54 1 -
2 -
18 Türkiye Beden Eðitimi Ve Spor Öðretmen Adaylarýnýn Kaynaþtýrma Eðitimi Düzeylerinin Ýncelenmesi Poster / Poster 2018-11-06 17:19:16 1 -
2 -
19 Türkiye OSMANLI DEVLETÝNDE BÝNÝCÝLÝK KÜLTÜRÜ VE CÝRÝT OYUNU Oral / Sözel 2018-11-05 18:35:10 1 -
2 -
20 Türkiye GENÇLÝK MERKEZLERÝNE DÜZENLÝ DEVAM EDEN GENÇLERÝN SERBEST ZAMAN DOYUM DÜZEYLERÝ ÝLE ÖÐRENMEYE ÝLÝÞKÝN TUTUMLARININ ÝNCELENMESÝ Oral / Sözel 2018-11-05 18:34:27 1 -
2 -
21 Türkiye FUTBOLCULARDA ÝZOKÝNETÝK KAS KUVVETÝNÝN MEVKÝLERE GÖRE KARÞILAÞTIRILMASI Virtual / Sanal 2018-11-04 20:10:23 1 -
2 -
22 Türkiye Üniversite Öðrencilerinin Boþ Zaman Engellerinin Ýncelenmesi Virtual / Sanal 2018-11-04 20:10:12 1 -
2 -
23 Turkey Beytülhikme: Kökeni ve Abbasi Ýdeolojisini Biçimlendirmedeki Rolü Oral / Sözel 2018-11-02 19:28:17 1 -
2 -
24 Türkiye Obez Kadýnlarda 12 Haftalýk Yürüyüþ Egzersizlerinin Sosyal Fizik Kaygý Düzeyleri Üzerine Etkisi Oral / Sözel 2018-11-02 19:22:54 1 -
2 -
25 Türkiye Taraftar Özdeþleþme Düzeyi ve Yaþam Tatmini Arasýndaki Ýliþkinin Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-11-02 14:14:35 1 -
2 -
26 Türkiye Hizmet Kalitesi, Öðrenci Memnuniyeti, Ýmaj, Sadakat ve Tavsiye Etme Arasýndaki Ýliþkilerin Ýncelenmesi (Niðde Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneði) Oral / Sözel 2018-11-02 14:14:07 1 -
2 -
27 Türkiye Özel Sektör ve Üniversite Spor-Fitness Merkezlerinin Algýlanan Hizmet Kalitesi Düzeylerinin Bazý Deðiþkenlere Göre Ýncelenmesi (Niðde Ýli Örneði) Oral / Sözel 2018-11-02 14:13:46 1 -
2 -
28 Türkiye Diyarbakýr Master Futbolcularýnýn Kiþilik Özelliklerinin Çeþitli Deðiþkenlere Göre Karþýlaþtýrýlmasý Oral / Sözel 2018-11-01 17:55:01 1 -
2 -
29 Türkiye Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Bölümü Öðrencilerinin Liderlik Yönelimleri ile Öz-güven Düzeyleri Arasýndaki Ýliþkinin Ýncelenmesi: Bartýn Üniversitesi Örneði Oral / Sözel 2018-11-01 17:53:43 1 -
2 -
30 Türkiye 7-13 Yaþ Arasý Puberte Öncesi Erkek Obez Çocuklarda Somatotip Yapýlarýna Uygun Egzersiz ile Basketbol Egzersizinin Obezite Tedavilerine Etkisinin Karþýlaþtýrýlmasý Oral / Sözel 2018-11-01 17:53:31 1 -
2 -
31 Türkiye Melek TUFAN Bayan Tüketicilerin Ekolojik Tekstil Ürünlerine Karþý Tutumlarýnýn Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-11-01 17:53:20 1 - Elmas Elhan AKINCI
2 - Filiz ERDEN
3 - Melek TUFAN
4 -
5 -
6 -
7 -
32 Türkiye Erkek futbolcularýn BÝA Yöntemi ile vücut analizlerinin incelenmesi Oral / Sözel 2018-11-01 17:52:57 1 -
2 -
33 Türkiye Futbolcularýn Prososyal ve Antisosyal Davranýþlarý ile Antrenör-Sporcu Ýliþki Düzeylerinin Ýncelenmesi Virtual / Sanal 2018-11-01 17:52:47 1 -
2 -
34 Türkiye DÜZENLÝ SPOR YAPAN BÝREYLERÝ FÝZÝKSEL AKTÝVÝTEYE GÜDÜLEYEN NEDENLERÝN BELÝRLENMESÝ Oral / Sözel 2018-11-01 17:52:29 1 -
2 -
35 Türkiye Melek TUFAN Model Uygulamalý Kalýp Çizimlerinde Öðretim Yöntemi Olarak Oyunun Kullanýlmasý Amacýyla Hazýrlanan Puuzzlýn Öðrenci Baþarýsý Üzerine Etkileri Oral / Sözel 2018-11-01 17:52:15 1 - Filiz ERDEN
2 - E. Elhan AKINCI
3 - Melek TUFAN
4 -
5 -
6 -
7 -
36 Türkiye Ozan ESMER Düzenli Spor Yapmanýn Anksiyete Seviyesi Üzerine Etkileri Oral / Sözel 2018-11-01 17:51:56 1 - Ozan ESMER
2 - Kumru ESMER
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
37 Türkiye Spor Psikolojisi Nezdinde Spor Eðitimi-Zihinsel Geliþim Ýliþkisi Oral / Sözel 2018-11-01 17:36:37 1 -
2 -
38 Türkiye Türk Spor Eðitiminde Yönetsel Performansýn Artýrýlmasýna Ýliþkin Bir Deðerlendirme Oral / Sözel 2018-11-01 17:35:28 1 -
2 -
39 Türkiye Çocuklarýn Yakýn Çevreye Ýliþkin Sorumluluk Algýlarýnýn Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-31 12:20:08 1 -
2 -
40 Türkiye FUTBOLCULARDA OKSÝDATÝF STRES DÜZEYLERÝNÝN ÝNCELENMESÝ Oral / Sözel 2018-10-31 12:19:23 1 -
2 -
41 Türkiye SPOR BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ/BEDEN EÐÝTÝMÝ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝLERÝNÝN SPORTMENLÝK YÖNELÝMLERÝNÝN ÝNCELENMESÝ Virtual / Sanal 2018-10-31 10:02:40 1 -
2 -
42 Türkiye Futbolda Kulüp Ýmajý; Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi Örneði Oral / Sözel 2018-10-31 10:02:11 1 -
2 -
43 Türkiye KADINLARDA PÝLATESÝN VÜCUT KOMPOZÝSYONUNA ETKÝSÝ Oral / Sözel 2018-10-31 09:56:40 1 -
2 -
44 Türkiye KADIN FUTBOLCULARIN BENLÝK SAYGISININ ÝNCELENMESÝ Oral / Sözel 2018-10-31 09:47:21 1 -
2 -
45 Türkiye PROFESYONEL FUTBOLCULARIN AEROBÝK DAYANIKLILIK KAPASÝTELERÝ ÝLE DAR ALAN OYUN PERFORMANSLARI ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝNÝN ÝNCELENMESÝ Oral / Sözel 2018-10-31 09:41:51 1 -
2 -
46 Türkiye PROFESYONEL BÝR TAKIMDA YER ALAN FUTBOLCULARIN VÜCUT KOMPOZÝSYONLARI ÝLE AEROBÝK DAYANIKLILIK ÖZELLÝKLERÝ ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝ Oral / Sözel 2018-10-31 09:38:23 1 -
2 -
47 Türkiye Ýhsan Çakýcýnýn Resimlerinde Doku Etkileri Oral / Sözel 2018-10-31 09:06:42 1 -
2 -
48 Tßrkiye Farklý BranÞlarda YarýÞan Sporcularýn Stres Algýlarýnýn KarÞýlaÞtýrýlmasý Oral / SÜzel 2018-10-31 08:56:46 1 -
2 -
49 Türkiye Van Ýl Merkezinde Sosyo-Ekonomik Düzeyleri Farklý Olan 14-18 Yaþ Arasý Lise Öðrencilerinin Obezite Durumlarýnýn Araþtýrýlmasý Oral / Sözel 2018-10-31 08:56:34 1 -
2 -
50 Türkiye Üniversite Öðrencilerinin Giysi Satýn Alma Davranýþlarý ve Hayattan Memnun Olma Durumlarý Üzerine Bir Araþtýrma Oral / Sözel 2018-10-30 12:38:57 1 -
2 -
51 Türkiye Rekreasyon Bölümü Öðrencilerinin Boþ Zaman Faaliyetlerine Yönelik Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi Oral / Sözel 2018-10-30 12:38:28 1 -
2 -
52 Türkiye Üniversite Öðrencilerinin Boþ Zaman Engellerinin Ýncelenmesi Bartýn ili Örneði Oral / Sözel 2018-10-30 12:37:14 1 -
2 -
53 Türkiye Fiziksel Temas Ýçeren Ve Ýçermeyen Sporlarda Sporcu Karakterinin Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-30 11:34:19 1 -
2 -
54 Türkiye Ýnönü Üniversitesi Eðitim Fakültesi Öðrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarý Oral / Sözel 2018-10-30 11:06:28 1 -
2 -
55 Türkiye Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Öðrencilerinin Liderlik Yönelimleri ve Öz Güven Davranýþlarýnýn Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-30 11:05:59 1 -
2 -
56 Türkiye AMATÖR VE PROFESYONEL FUTBOLCULARIN ÝLETÝÞÝM BECERÝLERÝNÝN KARÞILAÞTIRILMASI Oral / Sözel 2018-10-30 10:59:57 1 -
2 -
57 Türkiye LÝSANS ÖÐRENCÝLERÝNÝN DÜZENLÝ NOT TUTMA ALIÞKANLIKLARININ DERS BAÞARISINA ETKÝSÝNÝN ÝNCELENMESÝ Oral / Sözel 2018-10-30 10:57:17 1 -
2 -
58 TĂźrkiye Bir OsmanlĂ˝ AtlĂ˝ Cirit Oyunu: Lobut Oral / SĂśzel 2018-10-30 10:34:45 1 -
2 -
59 Turkey Üniversite Öðrencilerinin Biliþötesi Öðrenme Stratejilerinin Sýnýf Seviyesinde Karþýlaþtýrýlmasý (Grade Level Comparison of Metacognitive Learning Strategies of University Students) Oral / Sözel 2018-10-30 10:34:35 1 -
2 -
60 Türkiye Emin YILDIRIM Hakkâri Ýlinin Doða Sporlarý Turizmi potansiyelinin SWOT Analizi aracýlýðýyla Deðerlendirilmesi Oral / Sözel 2018-10-30 10:34:08 1 - Emin YILDIRIM
2 - Murat ADIYAMAN
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
61 Türkiye Rekreasyonel Faaliyetlere Katýlan Üniversite Öðrencilerinin Boþ Zaman Engel Düzeylerinin Ýncelenmesi Poster / Poster 2018-10-30 10:33:51 1 -
2 -
62 Türkiye Türkiye’de Oryantýring Sporunu Yapanlarýn Bu Spora Baþlamalarýna Etki Eden Unsurlar ve Beklentileri Oral / Sözel 2018-10-30 10:33:27 1 -
2 -
63 Tßrkiye Sirkadiyen Ritim Gerçekten Fiziksel Performansý Etkiliyor mu? Oral / SÜzel 2018-10-30 10:33:09 1 -
2 -
64 Türkiye Yafes YILDIZ KABUKBÖCEKLERÝNE KARÞI KULLANILAN FEROMON TUZAKLARINDA KARÞILAÞILAN EKSÝKLÝKLER Virtual / Sanal 2018-10-30 10:17:04 1 - Yafes YILDIZ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
65 Türkiye Hentbolcularda Vücut kompozisyonu ve Ýzometrik Kuvvetin Yedi Metre Atýþ Performansýna Etkisi Oral / Sözel 2018-10-26 21:22:14 1 -
2 -
66 Tßrkiye Dengenin Belirlenmesinde Anaerobik Performansýn Rolß Oral / SÜzel 2018-10-26 21:21:30 1 -
2 -
67 Türkiye Diyarbakýr Master Futbolcularýnýn Sportmenlik Yönelimlerinin Çeþitli Deðiþkenlere Göre Karþýlaþtýrýlmasý Oral / Sözel 2018-10-26 21:20:00 1 -
2 -
68 Turkey KUR’AN KISSALARI VE TEVHÝD KONUSU Oral / Sözel 2018-10-26 21:05:13 1 -
2 -
69 Türkiye Türkiye’de Oryantýring Sporunu Yapanlarýn Bu Spora Baþlamalarýna Etki Eden Unsurlar ve Beklentileri Oral / Sözel 2018-10-26 21:01:07 1 -
2 -
70 Türkiye 14 YAÞINDAKÝ FUTBOL OYNAYAN ÇOCUKLARDA BOSUBALL KUVVET ANTRENMANLARININ BAZI PARAMETRELERE ETKÝSÝNÝN ÝNCELENMESÝ Oral / Sözel 2018-10-26 19:46:49 1 -
2 -
71 Türkiye BÝSÝKLET SPORU GÝYSÝLERÝNÝN KULLANICILARI TARAFINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ÜZERÝNE BÝR ARAÞTIRMA Oral / Sözel 2018-10-26 19:46:37 1 -
2 -
72 Türkiye MODA TASARIMI ÖÐRENCÝLERÝNÝN SAHÝP OLDUKLARI VE TASARIMLARINA YANSITTIKLARI STÝLLERÝN KARÞILAÞTIRILMASI Oral / Sözel 2018-10-26 19:46:27 1 -
2 -
73 Türkiye SPOR BÖLÜMÜ ÝÇÝN ÖZEL YETENEK SINAVINA KATILAN BÝREYLERÝN BEDEN KÝTLE ÝNDEKSÝ VE FÝZÝKSEL AKTÝVÝTE DÜZEYLERÝNÝN ÝNCELENMESÝ Oral / Sözel 2018-10-26 19:45:44 1 -
2 -
74 Türkiye Týp Fakültesi ve Beden Eðitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) Öðrencilerinde Spor Yapmanýn Benlik Saygýsýna Etkisinin Deðerlendirilmesi Oral / Sözel 2018-10-26 19:45:23 1 -
2 -
75 Türkiye BEDEN EÐÝTÝMÝ VE SPOR ÖÐRETMENÝ ADAYLARININ ÖÐRETMENLÝK MESLEÐÝNE ÝLÝÞKÝN METAFORLARININ ÝNCELENMESÝ Oral / Sözel 2018-10-26 19:45:13 1 -
2 -
76 Türkiye 14-16 Yaþ Kýz Voleybolculara Saðlýk Toplarýyla Uygulanan Çabuk Kuvvet Antrenmanlarýnýn Sporcularýn Servis-Smaç Atýþ Performanslarý Üzerine Etkisi Oral / Sözel 2018-10-26 19:44:28 1 -
2 -
77 Türkiye RÝZE’DE NORMAL VE SPOR LÝSESÝ ÖÐRENCÝLERÝNÝN BEDEN EÐÝTÝMÝ DERSÝNE YÖNELÝK TUTUMLARININ ARAÞTIRILMASI Oral / Sözel 2018-10-26 19:44:19 1 -
2 -
78 Türkiye Futbolcularýn Spor Hukuku Ýle Ýlgili Bilgi Düzeylerinin Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-26 19:44:09 1 -
2 -
79 Türkiye Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenlerinin Rotasyon Uygulamasýna Yönelik Görüþlerinin Bazý Deðiþkenler Açýsýndan Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-26 19:43:36 1 -
2 -
80 Türkiye Orta Öðretim Kurumlarýnda Okuyan Öðrencilerde Saldýrganlýðýn Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-26 19:42:56 1 -
2 -
81 Türkiye Erol ERDEM Birleþtirilmiþ Sýnýf Uygulamasý Üzerine Yazýlmýþ Lisansüstü Tezlerin Deðerlendirilmesi Oral / Sözel 2018-10-26 19:42:47 1 - Erol ERDEM
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
82 Türkiye Genç Yetiþkin Spor Ýnsanlarýnýn Kiþilerarasý Ýliþki Tarzlarý ve Yaþam Anlamlarýnýn Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-26 19:42:37 1 -
2 -
83 Tßrkiye Bartýn Halkevi Spor Tarihi (1935-1951) Oral / SÜzel 2018-10-26 19:42:26 1 -
2 -
84 Türkiye Doðu Kayýný (Fagus orientalis LIPSKY.) Tohumlarýnýn Oluþumu ve Olgunlaþmasý Üzerinde Etkili Olan Faktörler Virtual / Sanal 2018-10-26 19:42:14 1 -
2 -
85 Türkiye Adana Ýlinde Görev Yapan Faal Futbol Hakemlerinin Durumluk Kaygý Durumlarýnýn Bazý Demografik Özellikler Açýsýndan Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-26 19:42:02 1 -
2 -
86 Türkiye BARTIN VE YENÝCE YÖRELERÝNDEKÝ KARIÞIK ORMANLARDA ÖKSEOTU (Viscum album L.) ZARARINI ETKÝLEYEN FAKTÖRLER Virtual / Sanal 2018-10-26 19:41:53 1 -
2 -
87 Türkiye Týp Fakültesi ve Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu(BESYO) Son Sýnýf Öðrencilerinin Saðlýk Ýçin Fiziksel Aktivite Bilgi Düzeylerini ve Uygun Fiziksel Aktivite Eðitimi Etkinliðinin Müdahale Çalýþmasý Ýle Deðerlendirilmesi Oral / Sözel 2018-10-26 19:41:39 1 -
2 -
88 Türkiye Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öðrencilerinin Çoklu Zeka Düzeylerinin Cinsiyet Deðiþkenine Göre Karþýlaþtýrýlmasý Oral / Sözel 2018-10-26 19:41:15 1 -
2 -
89 TĂźrkiye Kiz Voleybolculara Uygulanan Kor Kuvvet Antrenmanlarinin Alt Estremite Anaerobik Kapasiteye Etkisi Oral / SĂśzel 2018-10-26 19:40:54 1 -
2 -
90 TĂźrkiye Umut MekanĂ˝ Olarak Sanat Oral / SĂśzel 2018-10-26 19:40:45 1 -
2 -
91 Türkiye DAÐ BÝSÝKLETÝ MÜSABAKALARINA KATILAN SPORCULARIN SOSYALLEÞME DURUMLARININ ARAÞTIRILMASI Oral / Sözel 2018-10-26 19:37:34 1 -
2 -
92 Türkiye Spor Lisesinde Öðrenim Gören Öðrencilerin Doping Kullanýmýna Yönelik Tutumlarýnýn Araþtýrýlmasý Oral / Sözel 2018-10-26 19:37:08 1 -
2 -
93 Türkiye Samsun Ýlindeki Futbol Antrenörlerinin Stresle Baþa Çýkma Tarzlarýnýn Ýncelenmesi Virtual / Sanal 2018-10-26 19:36:57 1 -
2 -
94 Türkiye Samsunspor Altyapý Futbolcularýnýn Sürat Reaksiyon Zamaný ve Çeviklik Performanslarý Arasýndaki Ýliþkinin Ýncelenmesi Virtual / Sanal 2018-10-26 19:36:47 1 -
2 -
95 Türkiye DOÐA SPORU ANTRENÖRLERÝNÝN ETKÝLÝ ÝLETÝÞÝM BECERÝLERÝNÝN ÝNCELENMESÝ (RÝZE ÝLÝ ÖRNEÐÝ) Oral / Sözel 2018-10-26 19:36:35 1 -
2 -
96 Türkiye Rize’de Çalýþan Futbol Antrenörlerinin Öfke Düzeylerinin Araþtýrýlmasý Oral / Sözel 2018-10-26 19:36:25 1 -
2 -
97 Türkiye Tenisçilerde 8 Haftalýk Thera-Band Çalýþmalarýnýn Forehand ve Backhand Vuruþ Ýsabetine Etkisi Oral / Sözel 2018-10-26 19:36:14 1 -
2 -
98 Italy Angela Magnanini University of Rome Foro Italico Integrated Sport: the key words of an inclusive model Virtual / Sanal 2018-10-24 19:02:03 1 - Angela Magnanini
2 - Pasquale Moliterni
3 - Antonio Ferraro
4 - Lorenzo Cioni
5 -
6 -
7 -
99 Türkiye TÜRKÝYE ÞAMPÝYONASINA KATILAN GREKOROMEN GÜREÞÇÝLERÝN SPORDA GÜDÜLENME DURUMLARININ ARAÞTIRILMASI Oral / Sözel 2018-10-24 19:01:48 1 -
2 -
100 Tßrkiye Uluslarasasý Taekwondo Mßsabakalarýna Katýlan Tßrk ve Yabancý Sporcularýn Fair Play AnlayýÞlarýnýn AraÞtýrýlmasý Oral / SÜzel 2018-10-24 19:00:44 1 -
2 -
101 Türkiye KÜREKÇÝLERDE ALT VE ÜST EKSTREMÝTE KUVVETÝ ÝLE BAZI FÝZÝKSEL, FÝZYOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝNÝN 2000 METRE ERGOMETRE DERECESÝNE ETKÝSÝ VE ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝNÝN ÝNCELENMESÝ Oral / Sözel 2018-10-24 12:02:18 1 -
2 -
102 Türkiye Bahar Zeze Bayburt Üniversitesi Besyo, Mühendislik ve Eðitim Fakültesi Öðrencilerinin Beden Eðitimi Dersine Yönelik Tutumlarýnýn Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-24 11:26:50 1 - Bahar Zeze
2 - Arslan Kalkavan
3 - Recep Fatih Kayhan
4 -
5 -
6 -
7 -
103 Türkiye Rekreatif Etkinliklere Katýlan Kamu Personellerinin Ýþ Stresi ve Serbest Zamanda Algýlanan Özgürlük Düzeyleri Arasýndaki Ýliþkinin Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-24 10:33:05 1 -
2 -
104 Türkiye Arslan KALKAVAN FARKLI DÜZEYDEKÝ FUTBOLCULARIN SPORTMENLÝK ANLAYIÞLARININ ÝNCELENMESÝ Oral / Sözel 2018-10-24 10:32:50 1 - Arslan KALKAVAN
2 - Necati METE
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
105 Tßrkiye Spor Merkezlerine Giden Kadýnlarýn Mutluluk Duygu Durumlarýnýn AraÞtýrýlmasý Oral / SÜzel 2018-10-23 19:51:12 1 -
2 -
106 Türkiye Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Öðrencilerinin Video Yardýmcý Hakem Uygulamasý ile Ýlgili Görüþleri Oral / Sözel 2018-10-23 19:50:55 1 -
2 -
107 Turkey Cengiz ARSLAN Tarihi Sßreçleri ile Jimnastik Sporundaki YarýÞma Materyallerinin GeliÞimi Oral / SÜzel 2018-10-23 19:50:37 1 - Cengiz ARSLAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
108 Jordan ASSEFA DEEB ABED TARAWNEH Mutah university, Sport Science Faculty,Physical Education Department ,ALkarak,Jordan Emotional intelligence and its relationship with self-confidence among the students of field training in the faculties of Physical Education at the Jordanian universities Oral / SĂśzel 2018-10-23 06:50:07 1 - ASSEFA DEEB ABED TARAWNEH
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
109 Turkey Mitat KOZ Saðlýklý bir toplum oluÞturmada fiziksel aktivite ve spor Oral / SÜzel 2018-10-22 19:34:27 1 - Mitat KOZ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
110 Turkey Antik Yunanda Üç Mücadele Sporu; Güreþ, Boks ve Pankreas Oral / Sözel 2018-10-22 19:30:23 1 -
2 -
111 Libyan Arab Jamahiriya Ayad Saad Omar Tripoli University Effect of a Proposed Rehabilitation Program to Improve The Motor Variables Associated With Parkinson's Patients Oral / SĂśzel 2018-10-21 16:20:09 1 - Ayad Saad Omar
2 - Ashref Yousef Zrebah
3 - Yahia Salem Ahmed
4 -
5 -
6 -
7 -
112 Iran, Islamic Republic of Javad VAKILI Physical Education and Sport Sciences Faculty, University of Tabriz Blood flow restriction (Bfr) training and its application on athletic performance Oral / SĂśzel 2018-10-21 16:16:49 1 - Javad VAKILI
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
113 TĂźrkiye Dil Ve Bir Dil Olarak Sanat Oral / SĂśzel 2018-10-21 15:20:53 1 -
2 -
114 Palestinian Territory Ibrahim Sabatin Palestine Technical University Khadouri/Arroub Branch Brain Hemispherity , Language Disorder and English Language Teaching Oral / SĂśzel 2018-10-20 18:31:39 1 - Ibrahim Sabatin
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
115 Türkiye Nurcan KUTLU YAPICI BÝR SPOR GÝYSÝSÝNÝN TASARIM KARAKTERÝSTÝÐÝ ÜZERÝNE DENEME: SHORT TRACK - SÜRAT PATENÝ GÝYSÝLERÝ Oral / Sözel 2018-10-20 18:31:11 1 - Nurcan KUTLU YAPICI
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
116 Türkiye GENÇLÝK HÝZMETLERÝ VE SPOR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ PERSONELÝNÝN PATERNALÝST LÝDERLÝK DÜZEYLERÝNÝN ÝNCELENMESÝ Oral / Sözel 2018-10-20 18:30:59 1 -
2 -
117 Türkiye GELENEKSEL OKÇULUK ÜZERÝNE BÝR DERLEME Oral / Sözel 2018-10-19 21:55:57 1 -
2 -
118 Türkiye YÜZÜCÜLERDE FONKSÝYONEL ANTRENMANIN ÜST EKSTREMÝTE KAS KUVVETÝNE ETKÝSÝ Oral / Sözel 2018-10-19 20:24:55 1 -
2 -
119 Türkiye Kadir YILDIZ Spor Eðitimi Alan Genç Yetiþkinlerin Ýnternet Baðýmlýlýk Düzeyleri Üzerine Bir Araþtýrma Oral / Sözel 2018-10-19 20:24:44 1 - Kadir YILDIZ
2 - Elvan Deniz YUMUK
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
120 Tßrkiye Resmi Spor Tesislerinde Spor Yapan KiÞilerin Tesislerden Memnuniyet Dßzeylerinin AraÞtýrýlmasý Oral / SÜzel 2018-10-19 20:24:26 1 -
2 -
121 Türkiye Teknoloji Çaðýnda Oyun ve Önemi Oral / Sözel 2018-10-18 12:51:12 1 -
2 -
122 Türkiye Demografik Özelliklere Göre Çocuklarýn Duygu Düzenleme Becerileri ve Annelerin Olumsuz Duygularla Baþ Etme Davranýþlarýnýn Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-18 12:51:01 1 -
2 -
123 Türkiye AVUSTURYA'DA DÝJÝTAL MEDYANIN YERÝ VE ÖNEMÝ Oral / Sözel 2018-10-17 20:16:31 1 -
2 -
124 Türkiye Hasan Aykut AYSAN 14 Yaþýndaki Futbol Oynayan Çocuklarda Bosuball Kuvvet Antrenmanlarýnýn Bazý Parametrelere Etkisinin Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-17 20:16:03 1 - Hasan Aykut AYSAN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
125 Somalia Doðu Afrika’daki Derviþ Devleti ve Osmanlý Virtual / Sanal 2018-10-17 20:15:53 1 -
2 -
126 TĂźrkiye Basketbol oynayan sporcularda oksidatif stres dĂźzeyi ve bazĂ˝ antioksidan enzim aktivitelerin saptanmasĂ˝ Oral / SĂśzel 2018-10-17 20:15:41 1 -
2 -
127 Türkiye TÜRKÝYE PROFESYONEL FUTBOL LÝGLERÝNDE OYNAYAN FUTBOLCULARIN FUTBOL PROGRAMLARINDAN ETKÝLENME DÜZEYLERÝNÝN BELÝRLENMESÝ Oral / Sözel 2018-10-17 20:15:30 1 -
2 -
128 Türkiye AKTÝF SPOR YAPAN BÝREYLERDE ZAMAN YÖNETÝMÝ: DEMOGRAFÝK FARKLILIKLAR (ELAZIÐ ÝLÝ ÖRNEÐÝ) Oral / Sözel 2018-10-17 20:15:18 1 -
2 -
129 Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlýðýnda Çalýþan Personellerin Fiziksel Aktiviteye Katýlýmlarýnýn Yaþam Kalitesi ve Ýþ Tatmin Düzeyleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Oral / Sözel 2018-10-17 20:14:50 1 -
2 -
130 Turkey Aerobik Cimnastikçilerde Denge YÜnlerinin KarÞýlaÞtýrýlmasý Oral / SÜzel 2018-10-16 09:47:39 1 -
2 -
131 Türkiye Üniversiteli Sporcularýn Televizyon Programý Tercihlerinin Araþtýrýlmasý Oral / Sözel 2018-10-16 09:47:12 1 -
2 -
132 Turkey 12-14 YaÞ Arasýndaki Aerobik Cimnastikçilerde Farklý Sýçrama YÜntemleri KarÞýlaÞtýrýlmasý Oral / SÜzel 2018-10-16 09:47:02 1 -
2 -
133 Türkiye Üniversite Seviyesindeki Türk Futsal Oyuncularýnýn Cinsiyet Rolleri Oral / Sözel 2018-10-15 20:54:02 1 -
2 -
134 Tßrkiye Antik Yunanda Mßcadele Sporlarýnýn GÜrselleri ve Yansýmalarý Virtual / Sanal 2018-10-15 20:53:50 1 -
2 -
135 Türkiye GoalBall Sporcularýnýn Ýletiþim Düzeylerinin Farklý Deðiþkenlere Göre Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-15 20:53:37 1 -
2 -
136 Tßrkiye Antik Yunanda Atlý Sporlarýn ve Biniciliðin GÜrselleri, Etkileri ve Yorumlamalarý Virtual / Sanal 2018-10-15 20:53:23 1 -
2 -
137 Türkiye Sevim Handan YILMAZ Pedagojik Formasyon Eðitimi Alan Öðrencilerin Pedagojik Formasyon Eðitimi Algýlarýnýn Deðerlendirilmesi Oral / Sözel 2018-10-15 20:53:10 1 - Murat KUL
2 - Sevim Handan YILMAZ
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
138 Türkiye Dört Ýþlem Becerisi Baþarý Testi Geçerlik ve Güvenirlik Çalýþmasý Oral / Sözel 2018-10-15 20:52:38 1 -
2 -
139 Türkiye ORTA ANADOLU’DA KULLANILAN BÝNÝCÝ ÜST GÝYSÝLERÝ Oral / Sözel 2018-10-15 20:49:16 1 -
2 -
140 Türkiye Beden Eðitimi Dersi Alan ve Almayan Öðrencilerin Spora Karþý Tutumlarýnýn Karþýlaþtýrýlmasý Oral / Sözel 2018-10-15 17:26:24 1 -
2 -
141 Türkiye Büyük Spor Organizasyonlarýnýn Çok Boyutlu Etkileri Oral / Sözel 2018-10-15 17:26:15 1 -
2 -
142 Türkiye ELÝT KARATE SPORCULARININ STRESLE BAÞA ÇIKMA TARZLARININ ÝNCELENMESÝ Oral / Sözel 2018-10-15 17:25:29 1 -
2 -
143 Turkey Mutlu TURKMEN Cumhuriyetin Ýlk Yýllarýnda Beden Eðitimi Uygulamalarýna Genel Bir Bakýþ Oral / Sözel 2018-10-15 17:25:15 1 - Mutlu TURKMEN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
144 Türkiye ALT GÖVDE DÝRENÇ ANTRENMANLARINDA EGZERSÝZ SIRASININ TEKRAR SAYISINA VE ALGILANAN ZORLUÐA ETKÝSÝ Virtual / Sanal 2018-10-15 17:14:13 1 -
2 -
145 Türkiye Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öðrencilerinin Narsisizim Düzeyleri ve Çoklu Zeka Düzeyleri Arasýndaki Ýliþkinin Belirlenmesi Oral / Sözel 2018-10-15 17:12:50 1 -
2 -
146 Tßrkiye FIFA Dßnya Kupasýnýn Ekonomiye ve Turizme Etkileri Oral / SÜzel 2018-10-15 17:12:38 1 -
2 -
147 Türkiye Bölgesel Futbol Hakemlerinin Kiþilik Özellikleri Ýle Karar Verme Stilleri Arasýndaki Ýliþkinin Ýncelenmesi (Güneydoðu Anadolu Örneði) Oral / Sözel 2018-10-14 20:05:31 1 -
2 -
148 Türkiye Türk Þamanlýðýnýn Baþlýklar Üzerinde Yorumlanmasý Oral / Sözel 2018-10-14 20:05:19 1 -
2 -
149 Türkiye Batman Belediyesi Spor Tesislerinde Çalýþan Personelin Duygusal Zekâlarý Ýle Problem Çözme Becerileri Arasýndaki Ýliþkinin Ýncelenmesi (Batman Örneði) Oral / Sözel 2018-10-14 20:05:07 1 -
2 -
150 Türkiye Âþýk Paþa’nýn Garib-nâme’sinde Hikâyelerle Birlik Fikri Oral / Sözel 2018-10-14 20:04:56 1 -
2 -
151 Türkiye Kâinat Aynasýný Okuyan Âþýk Baktýðý Her Yerde Bir Hikmet Görür: Garib-Nâme’ye Göre Gümüþ Madeninin Hikmeti Oral / Sözel 2018-10-13 21:36:32 1 -
2 -
152 Türkiye Spor Lisesi Öðrencilerinin Akran Ýliþkilerinin Ýncelenmesi Virtual / Sanal 2018-10-13 10:44:44 1 -
2 -
153 Türkiye Öðretmen Adaylarýnýn Bedensel Memnuniyet Düzeylerinin Ýncelenmesi Virtual / Sanal 2018-10-13 10:44:33 1 -
2 -
154 Türkiye Bilim ve Sanatýn Ýþbirliði: Güneþ Baský Oral / Sözel 2018-10-13 10:43:53 1 -
2 -
155 Türkiye Çocuk Evlerinde Yaþayan Okul Öncesi Dönem Çocuklar ve Geliþimlerinin Desteklenmesi Oral / Sözel 2018-10-13 10:43:16 1 -
2 -
156 Türkiye Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Öðrencilerinin Çeþitli Demografik Deðiþkenleri Ýle Ýnternet Baðýmlýlýk Düzeyleri Arasýndaki Ýliþkinin Ýncelenmesi: Batman Üniversitesi Örneði Oral / Sözel 2018-10-10 14:27:42 1 -
2 -
157 Türkiye Turizm Destinasyonu Açýsýndan Çorum Mutfak Kültürünün Önemi Oral / Sözel 2018-10-10 14:22:56 1 -
2 -
158 Türkiye Beslenme Antropolojisinin Turizm Açýsýndan Önemi Oral / Sözel 2018-10-10 14:22:41 1 -
2 -
159 Türkiye Ortaöðretim Öðrencilerinin Çeþitli Deðiþkenlere Göre Beden Eðitimi Öðretmenliði Mesleðine Yönelik Tutumlarýnýn Ýncelenmesi: Batman Raman Anadolu Lisesi Örneði Poster / Poster 2018-10-10 14:22:26 1 -
2 -
160 Türkiye Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Öðrencilerinin Ýletiþim Beceri Düzeylerinin Ýncelenmesi ( Bartýn Üniversitesi Örneði ) Oral / Sözel 2018-10-10 14:11:59 1 -
2 -
161 Türkiye Okul Öncesi Öðretmenlerinin Çok Kültürlülük Algýsýnýn Belirlenmesi: Gaziantep Ýli Örneði Oral / Sözel 2018-10-09 13:26:46 1 -
2 -
162 Türkiye ZEKA OYUNLARININ 12-15 YAÞ ARALIÐINDAKÝ ÇOCUKLARIN SALDIRGANLIK DAVRANIÞLARINA ETKÝSÝ Oral / Sözel 2018-10-09 12:23:41 1 -
2 -
163 Pakistan Dr. Saeed Javed The Islamia University of Bahawalpur, Pakistan Involvement of Muslim Organizations in Educational and Sports Activities in Nigeria Oral / SĂśzel 2018-10-06 19:04:34 1 - Dr. Saeed Javed
2 - Usman Ibn Sonfada
3 - Dr. Abida Naseer
4 - Dr. Mahmood Ahmad
5 - Dr. Abd Rahim Mohd Shariff
6 -
7 -
164 AlgĂŠrie Fathi BELGHOUL Institute of Physical Education and Sport, University of Algiers 3 The higher education system in physical education and sport in Algerian universities Oral / SĂśzel 2018-10-06 19:04:22 1 - Fathi BELGHOUL
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
165 Turkey Mutlu TURKMEN TAFISA, Modern Sporun Yeni YĂźzĂź Oral / SĂśzel 2018-10-06 19:03:57 1 - Mutlu TURKMEN
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
166 Türkiye ÝNTERNET HABERCÝLÝÐÝNDE SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI Oral / Sözel 2018-10-06 08:44:18 1 -
2 -
167 Turkey 6-7 Yaþ Ýlkokul Dönemi Çocuklarýnýn Spora Ýliþkin Görüþlerinin Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-06 08:44:07 1 -
2 -
168 Türkiye SÝBER TOPLUMDA DÝJÝTAL VATANDAÞLIÐIN RÝSK FAKTÖRLERÝ Oral / Sözel 2018-10-06 08:43:54 1 -
2 -
169 Türkiye Sporda Batýl Ýnanç Eðilimleri ve Dindarlýk Oral / Sözel 2018-10-06 08:43:27 1 -
2 -
170 Türkiye Sinan Seyhan TAEKWONDO SPORCULARININ KÝLO DÜÞME YÖNTEMLERÝNÝ VE ETKÝLERÝNÝN ÝNCELENMESÝ Oral / Sözel 2018-10-04 08:39:57 1 - Sinan Seyhan
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
171 Türkiye Beden Eðitimi Dersi Alan Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öðrencilerinin Narsistik Kiþilik Düzeyleri ve Beden Algýlarý arasýndaki iliþkinin belirlenmesi (Mardin Ýl Örneði) Oral / Sözel 2018-10-04 08:39:43 1 -
2 -
172 Türkiye BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRETMENLERÝNÝN SOSYAL GÖRÜNÜÞ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN BAZI DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ Oral / Sözel 2018-10-04 08:39:28 1 -
2 -
173 Türkiye BEDEN EÐÝTÝMÝ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝLERÝNÝN ÇEÞÝTLÝ DEMOGRAFÝK DEÐÝÞKENLERÝ ÝLE ÜNÝVERSÝTE MEMNUNÝYET DÜZEYLERÝ ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝNÝN ÝNCELENMESÝ: BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ ÖRNEÐÝ Oral / Sözel 2018-10-01 16:02:22 1 -
2 -
174 Tßrkiye Geleneksel Japon kiyafeti kimono hakkýnda bazý tespitler Oral / SÜzel 2018-10-01 16:01:56 1 -
2 -
175 Türkiye GoalBall Sporcularýnýn Karar Verme Düzeylerinin Farklý Deðiþkenlere Göre Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-01 16:01:45 1 -
2 -
176 Türkiye Moda Perakendeciliðinde Satýþ Danýþmanlarýnýn Prova Ve Ürün Bilgisi Konusunda Görüþlerinin Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-10-01 16:01:31 1 -
2 -
177 Algeria Dr SABEUR DJAMEL MOSTAGANEM UNIVERSITY Sport, law and development of peace among peoples the time of globalization: the need for enhanced cooperation between states Poster / Poster 2018-10-01 16:01:05 1 - Dr SABEUR DJAMEL
2 - Dr SANA Rabah
3 - Dr HADJAR KHERFANE MOHAMED
4 -
5 -
6 -
7 -
178 Iraq Jaafar Jabbar Ali Al Safwa University - Department of Physical Education and Sport Sciences Functional Strength Effectiveness in Certain Muscles Performing Upraise Stance on Rings Poster / Poster 2018-09-30 06:42:43 1 - Jaafar Jabbar Ali
2 - Feryal Younus Noaman
3 -
4 -
5 -
6 -
179 Iraq THAMER HAMMAD RIJA University of Baghdad College of Physical Education and sport sciences The reality of administrative performance and its relationship to the competitive advantage of members administrative bodies With excellent football clubs in Iraq Poster / Poster 2018-09-30 06:40:08 1 - THAMER HAMMAD RIJA
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
180 Türkiye ANNE SÜTÜ TÜKETÝMÝNÝN ADÖLESAN DÖNEMDEKÝ VÜCUT KOMPOZÝSYONU, BESLENME TUTUMU VE FÝZÝKSEL AKTÝVÝTE DÜZEYÝNE ETKÝSÝ Oral / Sözel 2018-09-30 06:39:51 1 -
2 -
181 Türkiye DÜÞÜK VE YÜKSEK VÜCUT KÝTLE ÝNDEKSÝNE SAHÝP ADÖLESANLARIN FARKINDALIK DÜZEYLERÝ Oral / Sözel 2018-09-30 06:39:41 1 -
2 -
182 Iraq Waleed Bader Najem ALashede Al - Hadba University College - Iraq - Mosul Suicide between permissibility and criminalization Comparative legal study with Islamic thought Oral / SĂśzel 2018-09-28 10:43:48 1 - Waleed Bader Najem ALashede
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
183 Türkiye Serbest Zaman Yönetimi Açýsýndan, Emeklilerin Rekreatif Faaliyetlere Duyduklarý Ýhtiyaç ve Rekreatif Faaliyetlerinin Ýncelenmesi: Batman Ýli Örneði* Oral / Sözel 2018-09-28 09:36:19 1 -
2 -
184 Türkiye Batman Ýlinde Sporun Yaygýnlaþtýrýlmasý Ýçin Uygulanan Spor Tesis ve Politikalarýnýn Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-09-28 09:36:09 1 -
2 -
185 Türkiye Abbasiler Döneminde Kadýnýn Siyasetteki Rolü: Harunürreþid’in Annesi Hayzüran ve Eþi Zübeyde Örneði Oral / Sözel 2018-09-27 19:54:24 1 -
2 -
186 AlgĂŠrie Fathi BELGHOUL Institute of Physical Education and Sport, University of Algiers 3 Study of Self-Determined Motivation in Sport; case of the pupils of the Sports School of Draria Algiers Oral / SĂśzel 2018-09-27 19:45:13 1 - Fathi BELGHOUL
2 - Fathi YOUSSFI
3 - Salim HADDAB
4 - Benyoucef HAFSOUI
5 -
6 -
7 -
187 Turkey 24 Haziran 2018 Genel Seçimlerine Yönelik Siyasi Parti Beyannamelerinde Spor’a Yaklaþým Oral / Sözel 2018-09-27 19:33:21 1 -
2 -
188 Türkiye Eleþtiri Paradigmalarý ve Toplumsal Ýzdüþümü Virtual / Sanal 2018-09-27 19:33:08 1 -
2 -
189 TĂźrkiye Orta ve Hafif Dereceli PostĂźr BozukluĂ°u Tedavisinde Uygulanan YĂśntemler Oral / SĂśzel 2018-09-27 19:32:43 1 -
2 -
190 Turkey Siyasi Parti Beyannamelerinde Eðitim Politikalarýnýn Deðerlendirilmesi Oral / SÜzel 2018-09-27 19:32:30 1 -
2 -
191 Türkiye Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenlerinin Eleþtirel Okuryazarlýk Düzeylerinin Bazý Demografik Deðiþkenlere göre Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-09-27 19:32:19 1 -
2 -
192 Türkiye Günümüz Dindarlýðýnda Sosyalleþme Krizleri (Cemaatlerin Ýslamileþmesi, Ýnsanileþmesi ve Ahlakileþmesi Sorunu Baðlamýnda) Virtual / Sanal 2018-09-27 19:32:07 1 -
2 -
193 Türkiye MAHMUT ÞEVKET PAÞA’NIN GÖZÜYLE OSMANLI’DA ASKERÝ KIYAFETLER Oral / Sözel 2018-09-27 19:30:59 1 -
2 -
194 Türkiye DEÐERLER EÐÝTÝMÝNDE DARB-I MESEL YÖNTEMÝ Oral / Sözel 2018-09-27 19:30:47 1 -
2 -
195 Iraq JAAFAR JABBAR ALI Al Safwa University - Department of Physical Education and Sport Sciences Biomechanical analysis for vaulting contact phase and it's relevance with difficulty value achievement in men artistic Gymnastics Oral / SĂśzel 2018-09-27 19:30:34 1 - JAAFAR JABBAR ALI
2 - ABDULHALEEM HAFEDH YASEEN
3 - MAYTHAM FAKHRI HATEM
4 -
5 -
6 -
196 Türkiye Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Öðrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-09-27 19:30:21 1 -
2 -
197 Turkey Müzik Terapinin Müzik Öðretmenliði Müfredatýnda Ders Olarak Okutulmasýna Ýliþkin Öðretim Elemaný Görüþlerinin Deðerlendirilmesi Oral / Sözel 2018-09-27 19:30:02 1 -
2 -
198 Türkiye Kuruluþundan Günümüze Güzel Sanatlar Liselerinin Ýþlevselliði Oral / Sözel 2018-09-27 19:29:39 1 -
2 -
199 Turkey Selda Mant Menay EUGÉNE DELACROÝX’NÝN “DANTE’NÝN KAYIÐI” ADLI ESERÝNÝN ARAÞTIRICI SANAT ELEÞTÝRÝSÝ YÖNTEMÝNE GÖRE DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Oral / Sözel 2018-09-27 19:29:28 1 -
2 -
3 - Selda Mant Menay
4 - Evin ELMASCAN
5 -
6 -
7 -
200 Türkiye Kilo Düþen Güreþçilerin Tükenmiþlik Düzeylerinin Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-09-27 19:29:15 1 -
2 -
201 Türkiye Üniversiteli Sporcularýn Psikolojik Dayanýklýlýk Düzeylerinin Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-09-24 18:35:39 1 -
2 -
202 Türkiye Antrenörlük ve Öðretmenlik Bölümü Öðrencilerin Akademik Ýyimserlik ve Psikolojik Ýyi Oluþ Düzeylerinin Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-09-24 18:35:30 1 -
2 -
203 Türkiye Malatya’daki Spor Salonlarýnýn Engelli Bireyler Ýçin Eriþilebilirliðinin Deðerlendirilmesi Oral / Sözel 2018-09-23 09:08:16 1 -
2 -
204 Tßrkiye Sportif Etkinliklere Katýlan Bedensel Engelli Bireylerin YaÞam Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi Oral / SÜzel 2018-09-23 09:07:46 1 -
2 -
205 Türkiye Tenisçilerde 8 Haftalýk Thera-Band Çalýþmalarýnýn Forehand ve Backhand Vuruþ Ýsabetine Etkisi Oral / Sözel 2018-09-23 09:07:13 1 -
2 -
206 Turkey Beden Eðitimi ve Spor Öðretmen Adaylarýnýn Giriþimcilik Özellikleri ile Yansýtýcý Düþünme Düzeyleri Arasýndaki Ýliþkinin Ýncelen Oral / Sözel 2018-09-16 07:26:35 1 -
2 -
207 Pakistan Salahuddin Khan Department of Sports Sciences & Physical Education Gomal University Dera Ismail Khan Khyber Pakhtunkhwa Pakistan Diet, Exercise and Cardiovascular Health (A Review Article) Oral / SĂśzel 2018-09-14 09:19:48 1 - Salahuddin Khan
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
208 Türkiye Sporcularda Eksentrik Egzersiz Sonrasý Oluþan Gecikmiþ Kas Yorgunluðunun, Bazý Endoplazmik Retikulum Stres Ýliþkili Belirteçler Üzerine Etkisi Oral / Sözel 2018-09-14 09:19:38 1 -
2 -
209 Türkiye MARDÝN ARTUKLU ÜNÝVERSÝTESÝ ÖÐRENCÝLERÝNÝN FUTBOL FANATÝKLÝK DURUMLARININ ÝNCELENMESÝ Oral / Sözel 2018-09-14 09:19:09 1 -
2 -
210 Türkiye Özel Tiyatrolarda Kostüm Temininde Yaþanýlan Sorunlarýn Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-09-14 08:34:01 1 -
2 -
211 Turkey Assoc. Prof. Dr. Zubaidullo Ubaidulloev Tsukuba International Academy for Sport Studies, University of Tsukuba, JAPAN Tokyo 2020 and Japan’s Global Sport Initiatives: Opportunities for International Cooperation and Peace through Sport Oral / Sözel 2018-09-12 18:27:00 1 - Assoc. Prof. Dr. Zubaidullo Ubaidulloev
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
212 Iraq Dr. Hikmat Al Madhkhori University of Mustaniriyah, Iraq An analytical study of the application of corporate governance and transparency in the management of capital Professional Sports clubs Oral / SĂśzel 2018-09-12 18:26:48 1 - Dr. Amal Mohamed Ibrahim
2 - Dr. Hikmat Al Madhkhori
3 - Dr. Ahmed Bousskara
4 -
5 -
6 -
7 -
213 Türkiye FARKLI RAKET KORDAJ GERGÝNLÝÐÝNDE (TANSÝYONUNDA) ELDE EDÝLEN FOREHAND-BACKHAND PERFORMANSLARININ KARÞILAÞTIRILMASI Oral / Sözel 2018-09-12 18:26:16 1 -
2 -
214 TĂźrkiye Spor, Ăśfke ve Ăžiddet Oral / SĂśzel 2018-09-11 09:47:47 1 -
2 -
215 Türkiye Sosyal Medya Pazarlama Stratejilerinin Hazýr Giyim Markalarý Örnekleminde Ýncelenmesi Oral / Sözel 2018-09-11 08:58:57 1 -
2 -
216 Türkiye Selanik Kozana Mübadilleri’nin Gelenekli Kadýn Giysilerindeki Üç Etekli Entariler Oral / Sözel 2018-09-11 08:58:43 1 -
2 -
217 Iran, Islamic Republic of Assoc. Prof. Dr. Rasool Nazari Faculty of Sport Sciences, Islamic Azad University, Isfahan, IRAN Trend analysis of strategic ecology of sport tourism based on STEEPV model Oral / SĂśzel 2018-09-09 20:21:44 1 - Assoc. Prof. Dr. Rasool Nazari
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
218 Turkey Prof. Dr. Dana BADAU University of Tirgu Mures, ROMANIA Sport counseling - a complex approach in sport performance and recreation field Oral / SĂśzel 2018-09-09 19:56:54 1 - Prof. Dr. Dana BADAU
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
219 Türkiye ‘Cerrahi Operasyonlarda Kullanýlan Hasta Önlüklerinin Ýyileþtirilmesine Yönelik Tasarým Uygulamasý’ Oral / Sözel 2018-09-08 20:43:36 1 -
2 -
220 Türkiye YÖNETÝCÝ KADINLARIN KAMU KURUMLARINDAKÝ YERÝ VE ÖNEMÝ Oral / Sözel 2018-09-08 20:43:17 1 -
2 -
221 Turkey Selda Mant Menay Gßncel Sanatta Hazýr Nesne Kullanýmý Oral / SÜzel 2018-09-08 20:42:24 1 - Selda Mant Menay
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
222 Türkiye BÝZANS ÝMPARATOR VE ÝMPARATORÝÇE KIYAFETLERÝ Oral / Sözel 2018-09-07 09:19:31 1 -
2 -
223 Türkiye KOMPRESYON SPOR GÝYSÝLERÝ KONFORUNUN KULLANICILAR TARAFINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ÜZERÝNE BÝR ARAÞTIRMA Oral / Sözel 2018-09-07 08:44:39 1 -
2 -
224 Algeria Labane Karim University of Algiers 3 Weight training for speed and its impact on the skillful performance of basketball players. (Case study of the Sports Club of the Capital Union) Oral / SĂśzel 2018-09-07 08:44:15 1 - Labane Karim
2 - Touhami Bouzekria
3 - Sekarna Djamel Ali
4 - Amrouche Mustapha
5 -
6 -
7 -
225 Türkiye Hilal Pala Avusturya Viyana Üniversitesinde Giyim- Kuþam Konusunda Hazýrlanmýþ Lisansüstü Tezler Ýçin Bir Literatür Taramasý Oral / Sözel 2018-09-07 08:44:04 1 - Hilal Pala
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
226 Turkey Taekwondoda Puanlama Sisteminin Olimpiyatlara Katýlan Ülke Çeþitliliði Üzerindeki Etkisinin Araþtýrýlmasý Oral / Sözel 2018-09-07 08:43:47 1 -
2 -
227 Pakistan Dr. Abida Naseer Government College University Faisalabad, Pakistan Contribution of Females Athletes on Sports Participation in Pakistan Oral / SĂśzel 2018-09-07 08:43:36 1 - Dr. Abida Naseer
2 - Dr. Abd Rahim Mohd Shariff
3 - Dr. Saeed Javed
4 -
5 -
6 -
7 -
228 Turkey Dr. Popa Octavian Cosmin University of Tirgu Mures, ROMANIA Cognitive-behavior therapy of personality disorders in academic environment Oral / SĂśzel 2018-09-07 08:41:05 1 - Dr. Popa Octavian Cosmin
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
229 Turkey Antonio Robustelli Applied Sport Scientist/Technologist - Strength & Conditioning Specialist, ITALY Recovery science: the Omegawave approach to fatigue monitoring and performance optimization Oral / SĂśzel 2018-09-07 08:40:13 1 - Antonio Robustelli
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
230 Turkey Prof. Dr. Musa YILDIZ The effects of Hodja Ahmet Yesevi on the Islamization of Anatolia Oral / SĂśzel 2018-09-07 08:37:48 1 - Prof. Dr. Musa YILDIZ
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
ďťż